1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího pouze k oprávněným a zákonným účelům, kterými jsou:
- obsluha zpracování objednávky kupujícího
- informování a dotazování kupujícího ohledně případných změn na trasách zakoupených her
- archivace osobních dat z důvodů zákonem daných evidenčních pro účely prokazování živnostenskému a finančnímu úřadu.
1.3. Kupující také zpracovává osobní údaje Prodávajícího za účelem informování o nabídkách produktů. Ovšem pouze v případě, že mu k tomuto účelu zpracování Kupující udělil svůj výslovný souhlas. Kupující může souhlas k tomuto účelu zpracování kdykoli odvolat zasláním požadavku na jeho odvolání na email info@zapokladem.cz
1.4. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa doručovací, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, automatizovaně předávaná IP adresa, ze které přistupuje k elektronickému obchodu kupujícího, automatizovaně předávané informace o nastavení a konfiguraci technických prostředků, kterými kupující přistupuje k elektronickému obchodu prodávajícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
1.5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
1.6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
1.7. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
1.8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
1.9. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
1.10. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1.10.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
1.10.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
1.11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
1.12. V případě, že kupující zvolí jako platební metodu úhradu platební kartou, předává prodávající emailovou adresu kupujícího společnosti pays.cz s.r.o. za účelem vygenerování a odeslání účtenky, dokládající úspěšné vytvoření platební transakce.


2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

2.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací, souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. 
2.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Nasledujte nás na Facebooku