OBCHODNÍ PODMÍNKY

* Tyto obchodní podmínky byly převzaty ze vzorových obchodních podmínek pro eshopy, publikovaných  Asociací pro elektronickou komerci APEK. Tyto vzorové podmínky jsou primárně určeny pro eshopy zabývající se prodejem fyzického zboží. Proto byly mírně upraveny, aby vyhovovaly předmětu těchto stránek, kterým je prodej digitálního obsahu (herních plánů v elektronické podobě) pro účely poskytnutí služby hraní her v přírodě.

 1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET
 3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 6.       DODÁNÍ ZBOŽÍ A PLNĚNÍ SLUŽEB
 7.       PRÁVA Z VADNÉHO ZBOŽÍ A VADNÉHO PLNĚNÍ SLUŽEB
 8.       REKLAMAČNÍ ŘÁD
 9.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 10.       DORUČOVÁNÍ
 11.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Petr Rovný, se sídlem Záhornice 28903, Za humny 150, identifikační číslo: 65741528 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zapokladem.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.      Zbožím se pro účely těchto smluvních podmínek rozumí digitální obsah ve formě elektronických dokumentů (herní plány) v různých formátech.

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v konečné výši hrazené kupujícím. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, jakož i nákladech spojených se zvolenou formou úhrady celkové částky objednávky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží a zvolenou formou úhrady zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-          bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2500060631/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      Platby jsou realizovány bezhotovostně a kupní cena je splatná do 60 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží bezhotovostní platbou. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pouze pokud ještě nedošlo k převzetí žádného zboží, které je součástí objednávky, potvrzené prodávajícím. Jelikož se jedná o dodání digitálního obsahu (§ 1837 písm. l) NOZ).

5.2.      Za převzetí zboží se považuje první stažení zboží kupujícím.

5.3.      Kupující musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy, ve kterém uvede číslo objednávky a číslo účtu vedené u banky v České republice, v měně CZK, na který mají být vráceny peněžní prostředky. Prohlášení doručí kupující prodávajícímu e-mailem na adresu info@zapokladem.cz. Prodávající potvrdí přijetí prohlášení kupujícího bez zbytečného odkladu.

5.4.      Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet, a to nejpozději do 15-ti pracovních dnů od přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

5.5.      Vrácené peněžní prostředky tvoří celková částka objednávky, ponížená o náklady, vynaložené na dodání zboží kupujícímu (zejména poplatky, uhrazené za přijetí peněžních prostředků).

5.6.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen vrátit i poskytnutý dárek.

6.       DODÁNÍ ZBOŽÍ A PLNĚNÍ SLUŽEB

6.1.      Za dodání zboží se rozumí převzetí zboží kupujícím viz. bod 5.2 výše.

6.2.      Za plnění služeb se rozumí uskutečnění hry za použití dodaného zboží (herního plánu).

6.3.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.      PRÁVA Z VADNÉHO ZBOŽÍ A VADNÉHO PLNĚNÍ SLUŽEB

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího formou reklamace podané ústně nebo písemnou formou na email prodávajícího.

7.4.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.       REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1.      Reklamaci je  nutné uplatnit vždy písemně na e-mailu info@zapokladem.cz, a to do 90 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující uvede v emailu co nejvíce informací, které mohou pomoci k úspěšnému vyřízení reklamace. Uvede také číslo účtu vedeného v tuzemské bance v měně CZK na který mu má být odeslána cena zboží v případě kladně vyřízené reklamace.

8.2.      Pro zvýšení úspěšnosti reklamace vadného plnění by měl kupující informovat prodávajícího o vadě plnění neprodleně, ihned po zjištění této vady. A to buď emailem na info@zapokladem.cz, nebo zasláním SMS na číslo.

8.3.      Za vadné plnění se považuje zejména situace, kdy nebylo možné uskutečnit konkrétní hru s využitím konkrétního zakoupeného zboží(konkrétního zakoupeného herního plánu) a to v rozsahu, který byl prodávajícím deklarován v detailním popisu daného zboží na stránkách elektronického obchodu nejpozději 48 hodin před zahájením hry. Tedy například, pokud prodávající na stránce detailu hry oznámil, že celá hra, nebo některá její část není aktuálně v provozu a kupující se přesto rozhodl zahájil hraní hry v čase, následujícím více než 48hodin po uveřejnění výše uvedeného oznámení, pak nelze uplatnit reklamaci.

8.4.      Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout do 10 pracovních dnů. Od jejího písemného podání.

8.5.      O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu, zaslaného na emailovou adresu, ze které byla odeslána reklamace.

8.6.      V případě kladného vyřízení reklamace bude cena zboží kupujícímu uhrazena na bankovní účet, uvedený v reklamaci a to do 14 dní od vyřízení reklamace. Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

9.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.    DORUČOVÁNÍ

10.1.  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Záhornice 28903, Za humny 150, adresa elektronické pošty info@zapokladem.cz, telefon 603885542.

 

V Záhornici dne 15.5.2016

Nasledujte nás na Facebooku